Logo Logo Junker Group Square
x

冷却润滑液雾静电分离式过滤系统

用于油和乳化液雾的静电分离式过滤系统是工业可持续生产的理想之选。预过滤器和后置过滤器可完全清洗,因此可重复利用。油和乳化液雾过滤系统带有流量优化设计,工作寿命长,性能稳定。

使用静电分离式空气过滤器净化和抽吸油和乳化液雾时,第一步为使用预过滤器抽吸受污染的空气。该步将大于3 µm的粗颗粒污染物分离,同时保护了下游滤芯。随后,气流进入电场。在离子发生器作用下,原本电中性的污染物颗粒携带了正电荷。这些带了正电荷的颗粒在经过收集板(带正电荷)时行进路线发生偏离,因而在进入下一级收集装置前被分离出来。在最后第二步,剩余的带有正电荷的颗粒物被中和,恢复电中性。后置过滤器,如用于除烟或臭气的过滤器,也可在此步选配。风机将空气吸入空气过滤器中,最后将净化的空气输送至外界。

亮点:

  • 持续高效分离
  • 稳定可靠

E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720

E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720 E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720 E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720 E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720 E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720 E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720 E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720 E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720 E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720 E 80 - E 120 - E 240 - E 480 - E 720

E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400

E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400 E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400 E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400 E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400 E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400 E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400 E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400 E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400 E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400 E 800 - E 1200 - E 1600 - E 2000 - E 2400

选项

CIP
LTA Luftfilter AC3002

带自清洗功能的过滤系统,具有始终如一的高过滤效率性能,长期运行可靠。该LTA自动系统使用机床(如车床或磨床)中的冷却润滑液清洁,无需化学添加剂或稀释溶液。用于机床的CIP自动清洁系统可永久降低材料,人员,能源和处理成本。

BSC

经济型入门级空气过滤器,它没有与机床的接口,但仍然具备静电过滤系统的所有优点。

CMP

紧凑型过滤系统,适于场地有限的应用。

MG

静电过滤系统,特别适用于镁加工设备。

E 120

CIP

技术数据

请选择计量单位系统:

产品选择标准

使用以下标准定位各个应用所合适的解决方案:

LTA假定每立方米和小时的250倍作为冷却润滑液的空气交换参考量。例如,机床内部空间为5 m3,自动上下料,所需的有效抽吸能力约为1,250 m3/h。若使用手动上下料,则需要更快的空气交换率。无论需求如何,LTA的过滤专家都能找到完美的解决方案。建议的收集率介于2.5和10 m/s之间。

通常建议使用静电式油和乳化液雾过滤器。若使用乳化液作冷却润滑液,在浓度至多达5%的情况下,机械式空气过滤器也可以使用。若使用油,油温闪点至120°C的情况下也可使用机械式过滤系统。在冷却润滑液压力达40 bar的情况下,可使用一级空气过滤器,对于大于40 bar的压力,建议使用两级静电空气过滤器。

若需分离粉尘和烟雾,假设每立方米100至300倍和小时的速率作为空气交换的参考量。 LTA的专家将为您和您的需求规划合适的过滤器。例如,机床 内部体积为4 m3,自动上下料所需的有效抽吸能力约为400至1,200 m3/h。建议的抽吸率:以焊接和钎焊为例,污染物在平静空气中仅具有0.5至1 m/s的低空速。若污染物在移动空气区域中具有较高的空速,例如在磨削或喷砂过程中,则考虑2.5至10 m/s的抽吸率。

若粉尘含油或水,可通过预涂装置或静电过滤系统确保过滤(选项)。可以通过附加的后置过滤器去除臭气和其它小型颗粒。

姓名
电气连接V
抽吸功率m³/h
风机功率m³/h
电气连接Hz
电气连接kVA
压差Pa
声压水平约 dB(A)
尺寸 mm
重量kg(约)
风机
E 80-1 230 800 1315 50-60 0,60 490 70 855x595x310 68 一体式
E 80-1 400 800 1950 50 0,45 780 70 845x595x310 71 一体式
E 80-CMP-1 230 800 1315 50-60 0,60 490 70 500x500x590 60 一体式
E 80-CMP-1 400 800 1950 50 0,45 780 70 500x500x610 60 一体式
E 120-1 230 1200 2400 50-60 0,78 840 70 800x625x610 100 一体式
E 120-1 400 1200 3200 50 1,23 980 70 800x625x610 110 一体式
E 120-2 230 1200 2400 50-60 0,93 840 70 1130x625x610 130 一体式
E 120-2 400 1200 3200 50 1,38 980 70 1130x625x610 140 一体式
E 120-BSC-1 230 1200 2400 50-60 0,78 840 70 800x660x610 85 一体式
E 120-BSC-1 400 1200 3200 50 1,23 980 70 800x660x610 90 一体式
E 120-BSC-2 230 1200 2400 50-60 0,93 840 70 1130x660x610 110 一体式
E 120-BSC-2 400 1200 3200 50 1,38 980 70 1130x660x610 115 一体式
E 120-CMP-2 230 1200 2400 50-60 0,93 840 70 950x625x1000 130 一体式
E 120-CMP-2 400 1200 3200 50 1,23 980 70 950x625x1000 135 一体式
E 120-HCIP-2 400 1200 3200 50 1,23 980 70 1070x625x900 190 一体式
E 240-1 230 2400 4800 50-60 1,40 840 75 800x1105x610 170 一体式
E 240-1 400 2400 6400 50 2,13 980 75 800x1105x610 180 一体式
E 240-2 230 2400 4800 50-60 1,60 840 75 1130x1105x610 230 一体式
E 240-2 400 2400 6400 50 2,30 980 75 1130x1105x610 240 一体式
E 240-HCIP-2 400 2400 6400 50 2,70 980 75 1070x1220x900 400 一体式
E 480-1 400 4800 12800 50 4,26 980 75 800x1105x1170 340 一体式
E 480-2 400 4800 12800 50 4,56 980 75 1130x1105x1170 460 一体式
E 720-1 400 7200 19200 50 6,40 980 75 800x1105x1730 510 一体式
E 720-2 400 7200 19200 50 6,80 980 75 1130x1105x1730 690 一体式
E 800-1 400 8000 50-60 1,60 150 2570x1470x2360 880 B 1200
E 800-2 400 8000 50-60 3,20 150 3220x1470x2360 1350 B 1200
E 800-HCIP-2 400 8000 50-60 3,20 150 3220x1470x2360 1440 B 1200
E 1200-1 400 12000 50-60 1,60 150 3030x1880x2360 1200 B 1600
E1200-2 400 12000 50-60 3,20 150 3680x1880x2360 1760 B 1600
E 1600-1 400 16000 50-60 3,20 150 3020x2230x2380 1635 B 1600
E 1600-2 400 16000 50-60 6,40 150 3670x2230x2380 2610 B 1600
E 1600-HCIP-2 400 16000 50-60 6,40 150 3670x2230x2380 2710 B 1600
E 2000-1 400 20000 50-60 3,20 150 3020x2700x2380 1890 B 2400
E 2000-2 400 20000 50-60 6,40 150 3670x2700x2380 2960 B 2400
E 2400-1 400 24000 50-60 3,20 150 3770x3160x2380 2010 B 2400
E 2400-2 400 24000 50-60 6,40 150 4420x3160x2380 3175 B 2400

产品要求

关于您数据的管理请查看我司 数据保护说明.