Logo Logo Junker Group Square
LTA Pure Technology
x

Příklad z praxe


Kouř ze svařování a suché prachy

V zámečnických dílnách jsou zdroji znečištění kouř ze svařování a suché prachy. Mechanická skupinová a centrální odsávání s malými nároky na prostor čistí odváděný vzduch a přinášejí díky nastavitelným vstupům vzduchu a velmi efektivnímu objemu odsávaného vzduchu zvýšení bezpečnosti práce a spokojenosti zaměstnanců.

Centrální odsávání pro závod na výrobu klikových hřídelí

Flexibilní filtrační systémy pro olejové, emulzní a prachové částice lze přizpůsobit jakýmkoli požadavkům. Pokud je zařízení v provedení jako centrální odsávání, lze ze vzduchu odstraňovat škodliviny i v případě složitých systémů tvořených nejrůznějšími obráběcími stroji (např. soustruhy a brousicími stroji), které pracují s chladivy a mazivy a to pomocí centrálních filtračních systémů, které mají nízké nároky na prostor a údržbu. Individuální řešení umožňují optimalizovanou výrobu při kompletním obrábění ve velkých závodech.

Aerosoly v obráběcích centrech

Při soustružení a frézování velkých obrobků může vznikat velké množství emulzní mlhy a také dým, který může unikat z ne zcela uzavřeného krytu stroje. Úkolem pro LTA bylo tomu zabránit. Škodliviny se zde odstraňují pomocí elektrostatického filtračního systému a současně se vyčištěný vzduch vystupující ze vzduchového filtru využívá k vytváření vzduchové clony před otvory stroje, čímž se zabraňuje úniku nezachycené emulzní mlhy nebo dýmu.

Páry z extrudérů s obsahem změkčovačů

Při průmyslovém zpracování umělých hmot vznikají často páry s obsahem změkčovadel, která se nesmí mísit s vodou. Tyto látky krystalizují při definované teplotě, takže se během procesu musí dbát na to, aby teplota neklesla pod tuto hranici. Jedním z řešení je udržování teploty těchto par během procesů nad teplotou krystalizace. Firmy zabývající se průmyslovým zpracováním umělých hmot využívají výhod vzduchových filtrů LTA v provedení z ušlechtilé oceli.

Olejový kouř a vodný tenzid v kalicích zařízeních

Při zpracování oceli vzniká v kalicích zařízeních na indukčních cívkách pára, plyn, kouř a další částice jako produkty hoření, které je nutné co nejefektivněji zachycovat a čistit. Pokud se ochlazování provádí olejem, zachytává se vznikající olejový kouř pomocí soustavy trysek a následně ho lze odsávat a čistit pomocí elektrostatických filtračních systémů. Materiál se pak často ještě jednou popouští a ochlazuje se například za pomoci vodného tenzidu. Při tom se osvědčily mechanické filtrační systémy.

Znečištění vzduchu v pecích pro sušení laku

V indukčních pecích pro sušení laku se suší například produkty lakované barvami rozpustnými ve vodě. Znečištěný vzduch, který při tom vzniká, lze odsávat a čistit pomocí elektrostatických filtračních systémů. Vysoký stupeň odlučování a opětovně použitelné filtrační prvky umožňují trvale udržitelnou výrobu, která je šetrná k životnímu prostředí.

Odlučování třísek a aerosolů při kombinovaném obrábění

Na soustruzích a frézkách se často obrábějí nejrůznější materiály. Znečištěný vzduch, který při tom vzniká, lze odsávat a čistit pomocí filtračních systémů LTA. Provádí se například střídavé obrábění sklolaminátu na sucho (třísky) a hliníku s mazáním minimálním množstvím maziva (MMS), přičemž vzniká vazký prach. Speciální kanál pro zachytávání třísek, kombinace nejrůznějších filtračních prvků vč. jednotky Precoatier a další důmyslná řešení umožňují využití pouze jednoho vzduchového filtru namísto dvou filtrů různých typů.

Rekuperace tepla z temperovacích pecí

Při procesech vulkanizace silikonu v temperovacích pecích vzniká silikonová pára, kterou je nutné odlučovat. Škodliviny se odstraňují pomocí elektrostatického filtračního systému, v němž se zároveň rekuperuje teplo obsažené v proudícím vzduchu. Tlakovou ztrátu tepelného výměníku lze překonat použitím silného speciálního ventilátoru. Vystupující vzduch je zbaven škodlivin a současně se snižuje spotřeba energie pro temperovací pec.